اخبار و اطلاع رسانی و همایش ها

  • ایجاد پایگاه ها و زیرساختها به منظور ساماندهی همایش ها و سمینارها با تاکید بر آگاهی افراد از امور مهاجرتی اقامتی و اخذ ویزا همچنین کاریابی بین المللی
  • به کارگیری شیوه های نوین وتمام الکترونیک به روز به منظور ارتقاء وتوانمندسازی سطح فرهنگی، علمی واجتماعی جامعه در زمینه اقامت مهاجرت و کاریابی بین المللی
  • اطلاع رسانی  فرصت های شغلی در کشورهای مختلف و توانمند سازی افراد به منظور توسعه مشارکت عمومی و ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شخصی و  جامعه
  • اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه های ارگان های دولتی و سفارت خانه ها و سایر دستورالعمل های ابلاغی در زمینه مهاجرت اقامت و اخذ ویزا همچنین کاریابی بین المللی
  • شناسایی و رفع موانع علمی ، فرهنگی و فنی و حقوقی  در بخش های مختلف مهاجرتی و اقامتی در کشورهای مختلف
  • فرهنگ سازی و ترغیب فعالیت های فرهنگی و اقتصادی  در بخش گسترش و ارتقا  علوم و فنون و مشاغل بصورت تخصصی  در سطح جامعه
  • نمایه سازی و انتشار آثار و مقالات صاحبنظران و دانشجویان و یا متخصصان حرفه های مختلف در سطح جامعه بین المللی و ارتقا سطح دانش افراد

 

فهرست